top of page

豊田徳山

曹洞宗布教者

1943年11月15日慶州西岳里布教所(慶尚北道慶州郡慶州邑西岳里五五二)、慶州孝現布教所(慶尚北道慶州郡慶州邑孝現二区五六六)、慶州基邱布教所(慶尚北道慶州郡慶州邑陽南面基邱里山二〇)、慶州芝草里布教所(慶尚北道慶州郡慶州邑外東面芝草里山六三)、慶州松仙里布教所(慶尚北道慶州郡慶州邑西面松仙里六七〇)担任者(慶尚北道慶州郡慶州邑西部里二七)届け⑬5293-3

bottom of page